NORMA EXPERT


Program Norma Expert to najnowocześniejszy program do kosztorysowania, będący następcą popularnej Normy PRO. Od swojej premiery w 2010 roku, Norma Expert jest regularnie, co kwartał aktualizowana abonamentem Buduj z Głową.

Aktualna wersja programu to:

Norma EXPERT 5.13.200 - maj 2022


W tej wersji wprowadzono następujące zmiany:

Program główny:

 • Dodano okno z podsumowaniem wyceny kosztorysu.

 • Rozbudowano możliwości wyszukiwania "prostego" w oknie wstawiania pozycji. Wyszukiwanie będzie można ograniczyć do wskazanego katalogu, rozdziału lub tablicy.

 • Dodano edytor licencji dla kontroli uprawnień importu bazy Intercenbud oraz cenników innych wydawców.

 • Umożliwiono wywołanie okna „Lista cenników” z poziomu paska informacyjnego.

 • W oknie wstawiania pozycji dodano możliwość wyszukiwania w części opisowej katalogów.

 • Dodano opcje pozwalającą wyświetlać skrócone lub pełne nazwy nakładów oknie "Wybór ceny nakładu/Wybór nakładu".

 • Uzupełniono opis podpowiedzi w poleceniu „Dodaj pozycję uproszczoną…”

 • Do zakładki „Nakłady w katalogu” w panelu kosztorysu dodano wiersz z opisem pozycji.

 • W oknie wstawiania pozycji poprawiono wyświetlanie podpowiedzi (hint’ów) po ukryciu opisów w drzewie elementów.

 • Zmieniono obsługę przy podmianie pozycji w kosztorysie z poziomu okna właściwości. Po wybraniu nowej pozycji będzie aktywny przycisk OK a nie jak wcześniej KNR.

 • Ustawiona szerokość panelu z listą kosztorysów na stronie startowej będzie stale pamiętana a nie jak dotychczas w jednej sesji programu.

 • Usprawniono obsługę opcji w grupie „Na podstawie” w oknie „Uaktualnij ceny w kosztorysie”.

 • Zmieniono prezentację filtrów widoków na zakładce „Widok” wstążki poleceń karty PRZEDMIAR/OBMIAR i KOSZTORYS.

 • Zmieniono nawigację poleceniem „Idź… do…” z poziomu karty NAKŁADY – będzie prezentowana cała pozycja, w której jest dany RMS, pod warunkiem, że zmieści się na ekranie.

 • Rozbudowano obsługę pola „Przesunięcie” w oknie „Przesuń działy” o walidację ilości działów w kosztorysie.

 • W edytorach „Charakterystyka obiektu”, „Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu”, „Założenia wyjściowe do kosztorysowania” uzupełniono tłumaczenia opisów w oknie „Numerowanie linii”.

 • W oknie głównym programu został usunięty przycisk autoukrywania wstążki poleceń.

 • Przyspieszono wyświetlenia panelu nawigacyjnego „KNR” przy obsłudze bazy danych MSSQL.

 • W panelu kosztorysu na zakładce „Pozycje nakładu” dodano kolumnę „Podstawa” oraz ujednolicono wyrównanie.

 • Usprawniono nawigację w panelu nawigacyjnym – wybrany dział/pozycja będzie wyświetlany bezpośrednio pod nagłówkami kolumn.

 • Zmniejszono minimalne rozmiary okna głównego programu.

 • Zmieniono obsługę budowania plików do optymalizacji wyceny. Nie będą tworzone w czasie importu cenników.

 • Poprawiono prezentację rejestracji zmian na karcie Nakłady w kosztorysach złożonych.

 • Poprawiono skalowanie czcionki na liście z wynikami wyszukiwania w oknie "Wstawianie pozycji".

 • Usunięto powielanie się ikon bazy kosztorysów na pasku zadań systemu MS Windows. Taka sytuacja mogła wystąpić po próbie wczytania uszkodzonego kosztorysu.

 • W panelu kosztorysu na zakładce „Opis robót” poprawiono prezentację po zaznaczeniu nakładu w pozycji.

 • Przy zmianie modyfikacji dodano przycisk pozwalający dołączyć poprzedni opis.

 • Poprawiono adres w pomocy do Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

 • Zaktualizowano zapisy w programie dotyczące: aktualnie obowiązujacych rozporządzeń w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej


Import PDF:

 • Przy obsłudze importera użytkownika dodano możliwość wyboru formatu konwersji podstaw pozycji.

 • Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.


Przedmiary:

 • Usprawniono edycji wierszy obmiarowych w panelu kosztorysu na zakładce Przedmiar/Obmiar.

 • Poprawiono wyświetlanie podpowiedzi z listą pozycji, wzorów lub zdefiniowanych stałych przy edycji obmiaru. Mogło ich brakować w przypadku, gdy przed symbolem # były komentarze w nawiasach {}, spacja lub operatory ^<>=.


Wydruki:

 • Dodano „Opcje kosztorysu” do zakładki „Edycja danych” wstążki poleceń na karcie WYDRUKI.

 • Usprawniono edycję wiersza z nagłówkami tabeli.

 • Zablokowano możliwość wywołania okna "Znajdź" przyciskiem ESC na karcie WYDRUKI.

 • Poprawiono wydruk podsumowania kosztorysu z kolumną "Uproszczone".

 • Usprawniono wyświetlanie okna "Edycja aktywnego stylu" przy pracy na dwóch monitorach.

 • Poprawiono automatyczne przenoszenie kolumny "Kz" z widoku na wydruk tabeli elementów scalonych.

 • Przywrócono możliwość pobierania do wydruku czcionki ustawionej w szablonie tabelarycznym.

 • Poprawiono prezentację w kolumnie „Wsp. norm” na wydrukach zestawień RMS.


Narzuty:

 • Na karcie NAKŁADY dodano możliwość usuwania nieużywanych indywidualnych kosztów zakupu / transportu.

 • Zmieniono obsługę opcji „wg Rozp. MRiT z dn. 20.12.2021”. Nie będzie automatycznie wyłączana po wprowadzeniu zerowej stawki kosztów pośrednich.

 • Dodano nowe wartości wskaźników narzutów.

 • Poprawiono odświeżanie po zmianie źródła w oknie wskaźników narzutów.


BIM:

 • Umożliwiono import plików z konfiguracją projektu zapisaną w formacie MS Excel (*.xls, *.xlsx) przygotowaną przez użytkownika. Taki dokument ułatwi standaryzację danych w obsługiwanych projektach.

 • Dodano obsługę właściwości złożonych. Właściwości zawarte w złożonych można przekazać do kosztorysu, prezentować w panelu „Lista”, dodawać do materiałów lub wymiarów.

 • Usprawniono wczytywanie materiałów z projektów zapisanych w formacie IFC 4.

 • Dodano możliwość definiowania nowych typów właściwości: złożonych (z lista właściwości), z listą wartości, enumeracja.


Import cenników:

 • Wdrożono 64 bitową wersję menedżera cenników oraz dodano 64 bitowe importy cenników.

 • Do dodatkowych opcji zakładki „Ceny” wstążki poleceń dodano polecenie do importu bazy Intercenbud.

 • Odblokowano edycję poziomu cen w oknie „Import cennika”. Będzie dostępna tylko dla cenników, których poziom cen jest określany na podstawie daty pliku cennika źródłowego.


LCC:

 • Poprawiono prezentację części dziesiętnych na wydruku "Koszty cyklu życia".

 • Zablokowano możliwość wywołania podręcznego menu na pasku automatycznego filtra.

 • Na wydrukach widoków poprawiono szerokości kolumn.

 • Poprawiono filtrowanie za pomocą wiersza automatycznego filtra.


Nowe katalogi:

 • KNR AT-53 Systemy ociepleń Termo Organika [ATHENASOFT wyd. I 2022]


Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNNR 8 - poprawiono błędne normy materiałów pomocniczych.

 • KSNR 6 do 11 - ujednolicono wygląd opisów tekstowych.

 • KNNR-W 3 1204 - poprawiono alternatywne materiały w tablicy.

 • KNKRB 6 1405 - poprawiono podwójne nakłady i alternatywny sprzęt.


norma expert
aktualizacja norma expert
kurs norma expert
infolinia handlowa
Zapraszamy do naszych oddziałów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00