NORMA EXPERT


Program Norma Expert to najnowocześniejszy program do kosztorysowania, będący następcą popularnej Normy PRO. Od swojej premiery w 2010 roku, Norma Expert jest regularnie, co kwartał aktualizowana abonamentem Buduj z Głową.

Aktualna wersja programu to:

Norma EXPERT 5.8.300 - sierpień 2017


W tej wersji wprowadzono następujące zmiany:

Program główny:

 1. Dodano możliwość zdefiniowania wielu cen dla nakładu.

 2. Wprowadzono opcję sterującą opóźnieniem lub wyłączeniem pokazywania podpowiedzi w dymkach.

 3. Dodano opcję „Pokaż pozycję” w oknie edycji danych RMS. Umożliwia ona pokazanie na widoku kosztorysu tylko tych pozycji, w których dany nakład występuje.

 4. Rozbudowano edycję zestawów katalogów o możliwość dodawania jednocześnie wielu elementów do zestawu.

 5. Zwiększono wielkości pól „Nazwa” i „Adres” w oknie „Strona tytułowa”. Dodano kontrolki podziału okien edycyjnych pozwalające dostosować wielkość pól na potrzeby aktualnie edytowanych danych.

 6. Do tablicy symboli dodano symbol cala.

 7. Poprawiono edycję opisu w oknie „Właściwości pozycji” w przypadku dodania znaków nowej linii.

 8. W opcjach programu umożliwiono bezpośrednią edycję ścieżek do kosztorysów.

 9. Poprawiono zapamiętywanie listy szukanych tekstów w oknie "Szukaj na widoku kosztorysu".

 10. Poprawiono przenoszenie informacji o dostawcach przy kopiowaniu pozycji między kosztorysami.

 11. Usunięto zbędną kolumnę "Nr spec. techn." z widoku „Kosztorys > Działy”.

 12. Zmieniono kolejność wyświetlania cenników przy sortowaniu wg nazwy w oknie „Lista cenników”.

 13. Wprowadzono sortowanie listy dostawców wg nazwy przy edycji zakresu cen w oknie wyboru cenników.

 14. Ujednolicono zaokrąglanie wartości parametru „Długość cyklu życia obiektu” do dwóch miejsc po przecinku.

 15. Poprawiono działanie opcji przywracania domyślnych ustawień programu w oknie „Opcje kosztorysu”.

 16. Przywrócono możliwość wyszukiwania kosztorysów (w formatach *.kst, *.prd) wg tekstów w oknie „Otwórz kosztorys”.

 17. Dodano prezentację nazw kosztorysów w miniaturkach na pasku zadań systemu Windows.

 18. Poprawiono wczytywanie kodów i opisów ze słownika CPV do danych strony tytułowej. Dodatkowo wykluczono dublowanie tych rekordów w liście.

 19. Przy wyszukiwaniu nakładów usunięto konieczność powtórnego zatwierdzenia wybranych cenników po zmiennie opcji zakresu cen.

 20. Poprawiono odświeżanie widoków kosztorysu przy zmianie rozmiaru okna programu.

 21. Do wspólnych właściwości zaznaczonych nakładów dodano opcję „Całość inwestora”.

 22. Poprawiono wstawianie nowego wiersza obmiaru poprzez przycisk „Insert” w dolnym panelu „Obmiar/Przedmiar”.

 23. Usprawniono obsługę filtrów po wybraniu opcji „Idź do pozycji”.

 24. Poprawiono łączenie nakładów w sytuacji, gdy jeden z wybranych to deskowanie z włączoną opcją "Deskowania".

 25. Zoptymalizowano przenoszenie danych z zakładki „Import obmiarów” do przedmiaru.

 26. Poprawiono obsługę skrótu Alt+A (aktywny/nieaktywny) w panelu kosztorysu na zakładce „Przedmiar/Obmiar”.


Wydruki:

 1. Uzupełniono podpowiedzi przycisków wstążki poleceń na karcie „Wydruki”.

 2. Dodano opcję pozwalającą wstawiać znaki wiodące tabulacji w spisie treści.

 3. Poprawiono na wydrukach prezentację nazw działów ze znakami nowej linii.

 4. Usprawniono eksport wydruków do formatów programu MS Excel.

 5. Poprawiono prezentację w szablonach zestawień RMSO po dodaniu dużej ilości kolumn.

 6. Usunięto zdublowany wybór ustawień w opcjach wydruku kosztorysu ofertowego.


Importy/eksporty:

 1. Dodano automatyczną naprawę niepoprawnie zapisanych w kosztorysie współczynników cen.

 2. Dodano szablon importu kosztorysu ofertowego zapisanego w formacie PDF w programie Rodos.

 3. Szereg usprawnień importu kosztorysów z tekstowych plików PDF oraz ze skanów.


Zestawienia:

 1. Poprawiono prezentację tabeli elementów scalonych w kosztorysach z narzutami kwotowymi po odznaczeniu opcji prezentacji VAT-u w wierszu.

 2. Usunięto problem z prezentacją widoku „Tabela elementów scalonych – procentowo” w kosztorysach z wersjami.


Menedżer baz cenowych:

 1. Poprawiono prezentację waluty.

 2. Usprawniono edycję nakładów.


Import cenników:

 1. Rozbudowano import cenników RMS z plików zapisanych w formacie CSV.


Nowe katalogi:

 • KNR AT-99 Roboty budowlane różne; Rozdział 03 EMO - Energooszczędny Montaż Okien w technologii STROPEX [ATHENASOFT wyd. I 2017]


Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KSNR 1 0214 - poprawiono oznaczenia klas gruntu.

 • KNR 7-14 - uzupełniono opisy tekstowe katalogu.

 • KNR 9-30 0102 - poprawiono j.m. na szt.

 • ZKNR C-2 0201,0202 - dodano trzecią zaprawa do wyboru - błąd w druku.

 • KNR 7-14 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.

 • KNR-W 7-21 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.

 • KNR-W 2-05 0114-04 - poprawiono normę robocizny.

 • KNR-W 2-15 0519 02 - poprawiono normę zaworów 1 szt./szt. - błąd w druku.

 • KNR 5-24 - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.

 • KNR-W 4-01 0513-02 - poprawiono j.m. listew na m.


sklep norma expert
demo norma expert
kurs norma expert
infolinia handlowa
Zapraszamy do naszych oddziałów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00