NORMA EXPERT


Program Norma Expert to najnowocześniejszy program do kosztorysowania, będący następcą popularnej Normy PRO. Od swojej premiery w 2010 roku, Norma Expert jest regularnie, co kwartał aktualizowana abonamentem Buduj z Głową.

Aktualna wersja programu to:

Norma EXPERT 5.9.300 - sierpień 2018


W tej wersji wprowadzono następujące zmiany:

Program główny:

 1. Opracowano 64 bitową wersję programu Norma EXPERT.

 2. Rozbudowano dane strony tytułowej o datę zatwierdzenia przez inwestora orz dodatkowe poświadczenia: : "Zatwierdził" i "Data zatwierdzenia".

 3. Usprawniono wczytywanie plików IFC z poziomu okna „Projekty BIM związane z kosztorysem” – będzie zapamiętywana ostatnio wybrana lokalizacja.

 4. Rozbudowano wyszukiwanie pozycji z wariantami wg zgodności podstaw w oknie „Szukanie pozycji”.

 5. Poprawiono synchronizację między panelem nawigacyjnym i widokami przy zaznaczaniu pozycji.

 6. W oknie „Zapisz kosztorys” poprawiono obsługę opcji „Zapisz opisy pozycji z nazwami RMS”.

 7. Przywrócono możliwość wyświetlania zawartości cenników podłączonych do kosztorysu.

 8. Poprawiono skalowanie czcionki interfejsu w:

 9. Poprawiono odświeżanie listy zapisanych układów kolumn właściwych dla danego widoku.

 10. Usprawniono zaawansowane wyszukiwanie pozycji katalogowych w oknie wstawiania pozycji.

 11. Przy definiowaniu czasu pracy deskowań poprawiono prezentację danych w polu „Komplet deskowań wielkości”.

 12. Poprawiono obsługę i odświeżanie kluczy lokalizacji na karcie „PRZEDMIAR/OBMIAR”.


Wydruki:

 1. Rozbudowano wydruk strony tytułowej o nowe dane („Data zatwierdzenia przez inwestora”, Dodatkowe poświadczenia: „Zatwierdził” i „Data zatwierdzenia”).

 2. Poprawiono prezentację podsumowań sum częściowych i obliczeń pomocniczych w kolumnie „Opis” na wydrukach kosztorysów.

 3. Skorygowano prezentację skróconych podsumowań na wydrukach „Kosztorys ofertowy” i „Same działy i pozycje”.

 4. Do opcji formatu strony wydruku dodano parametr „Utrzymuj pozycje w całości”.

 5. Poprawiono działanie opcji „KWOTY” na wydruku przedmiaru/obmiaru.

 6. Na wydruku „Tabela elementów rozliczeniowych” umożliwiono wydruk kodów CPV w kolumnie „Podstawa”.

 7. Poprawiono wydruk znakowań na wybranych stronach dokumentu.

 8. Przywrócono możliwość edycji linii w szablonach tabelarycznych z poziomu wstążki poleceń.


Import/eksport:

 1. Eksport kosztorysów do pliku wymiany MS Project

 2. Dodano szablon importu dla kosztorysów ofertowych wydrukowanych do formatu PDF.

 3. Dodano import numerów specyfikacji technicznych przypisanych działom z kosztorysów zapisanych w formacie PDF.

 4. Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.


Menedżer katalogów:

 1. Po aktualizacji programu nie będą przywracane domyślne ustawienia wbudowanych zestawów katalogów korygowanych wcześniej przez użytkownika.


Przeglądarka BIM:

 1. umożliwiono prezentację zmian dokonanych w projekcie

 2. dodano menu z poleceniami dostępnymi na pasku szybkiego dostępu do grup „Widok” i „Zaznaczenie” wstążki poleceń,

 3. umożliwiono nowy sposób nawigacji „Lot na stałej wysokości”,

 4. przy pomiarach będą zaznaczane na modelu wymiary dodane do paska wiersza przedmiaru,

 5. wprowadzono możliwość zapamiętywania wybranych widoków modelu,

 6. ustawiono minimalny rozmiar okna przeglądarki,

 7. dodano możliwość definiowania własnych filtrów na zakładce „Lista”,

 8. wprowadzono podpowiedzi do ikon umieszczonych na pasku szybkiego dostępu.


Przedmiary:

 1. Zmieniono obsługę klawisza „Insert”, który umożliwia wstawianie wierszy obmiarowych na karcie widoku PRZEDMIAR/OBMIAR. Będzie dostępny również w trybie edycji wyrażenia.


Wykonanie robót:

 1. Dodano uwzględnianie pozycji z ujemnymi obmiarami w wartości całkowitej wykonanych robót.


Nowe katalogi

 1. KNR AT-99 Roboty budowlane różne; Rozdział 05 Uszczelnienie kanałów wentylacyjnych i spalinowych [ATHENASOFT wyd. I 2018]


Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 2-37/GEO 0809-03,04 - poprawiono nakład szyn (błąd w druku).

 • KNR-W 2-02 01-09 - uaktualniono do VI wydania.

 • KNR AT-47 0106 - poprawiono j.m. na kpl.

 • KNR BC-02 0417-06 - poprawiono zawyżoną 100x normę R.

 • TZKNBK XVIII IVA 438-443 - poprawiono materiały i normy.

 • TZKNBK XVII - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.

 • KNR AT-47 0107-01-04 - poprawiono normę środka transportowego.


sklep norma expert
demo norma expert
kurs norma expert
infolinia handlowa
Zapraszamy do naszych oddziałów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00